Monday, July 18, 2011

هـ.خـ.مـ در نیویورک

چنان که در این عکس مشاهده می شود پلیس نیویورک در میدان تایم اسکوئر نیویورک هم شهادت داده که : هـ .خـ . مـ اما وی به راحتی حاضر به همکاری نبود. ابتدا فکر کرد با یک رمز تروریستی یا یک فحش ناموسی به زبان عربی طرف است اما از آنجایی که عکاس مذبور که یک مـ . خـ بود ربطی به جامعه اعراب نداشت طرف گوزپیچ و نهایتن راضی به همکاری شد . عکاس مشهدی ما به وی گفت که روی برگه نوشته است سلام. اما به یک زبان دیگر و اینکه هدف تحبیب قلوب جهانیان است و شما هم خوب است که در این طرح سهیم باشید و پلیس نجیب سوار بر اسب نیویورکی هم به زیبایی همان طور که می بینید لبخندی زد و نماد هـ .خـ . مـ را در مقابل دوربین نمایش داد. اما دیری نگذشت که وی از کرده خود پشیمان شد چرا که عکاس از فرط ذوق زدگی داشت می خندید و این شد که پلیس گفت عکس مرا از دوربینت پاک کن و وی چنین نکرد و عوضش پا گذاشت به فرار تا عکس را به تمامی همشهریان خویش برساند. این بود شرح ماوقع.‏